Ngày nay, phụ nữ Việt Nam chúng ta không chỉ là người của gia đình mà còn là người của xã hội. Khoảng cách vai trò giữa nam giới và phụ nữ rút ngắn dần và nội dung của chuẩn mực: ...